สัญญาและเงื่อนไขการให้บริการ Shappy Enterprise App โมบายล์แอพพร้อมใช้


สัญญาและเงื่อนไขการให้บริการ Shappy Enterprise App โมบายล์แอพพร้อมใช้ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701 - 705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-016-6789 (24 ชั่วโมง ทุกวัน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” กับลูกค้าซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยจะมีความผูกพันทางสัญญา และรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. เกี่ยวกับบริการ

1.1 บริการ Shappy Enterprise App โมบายล์แอพพร้อมใช้ เป็นบริการแบบเช่าใช้แบบรายปี (software as a service) ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการตามแพคเกจที่ได้เลือกไว้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

 

1.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มงานหลังจากได้รับการชำระเงินครบถ้วนตามราคาแพคเกจที่ผู้ใช้บริการได้เลือกไว้แล้วเท่านั้น

 

1.3 หลังจากผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าไปยังระบบการสร้างและจัดการแอพ (Shappy Web Admin) เพื่อกำหนดข้อมูลสำคัญ อาทิเช่น ชื่อแอพพลิเคชั่น คำอธิบาย คีย์เวิร์ด ไฟล์โลโก้ และสีภายในแอพ เป็นต้น และเมื่อผู้ใช้บริการเสร็จสิ้นการตั้งค่าสำคัญของแอพพลิเคชั่นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีก จนกว่าแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการจะถูกอนุมัติให้บรรจุอยู่ใน App Store และ Play Store

 

1.4 ระยะเวลาในการสร้างแอพและส่งแอพไปให้ทาง Apple และ Google รีวิวแอพนั้น จะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ซึ่งกรอบเวลาดังกล่าวจะช้าหรือเร็ว จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตรวจสอบและอนุมัติของทาง Apple และ Google ด้วยเช่นกัน

 

1.5 โมบายล์แอพของผู้ใช้บริการจะถูกนำขึ้น App Store และ Play Store ภายใต้ชื่อบัญชีของผู้ให้บริการ (Developer Name) คือ “ReadyPlanet”

 

1.6 บริการ Shappy Enterprise App โมบายล์แอพพร้อมใช้ เป็นบริการที่ผู้ให้บริการ ได้ทำการออกแบบ และพัฒนาระบบ และโปรแกรมให้สมาชิกใช้งานร่วมกัน ผู้ใช้บริการ สามารถบริหารจัดการข้อมูลภายในแอพ เช่น ใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาได้ด้วยตนเองผ่านบนเว็บไซต์ https://web.shappy.me

 

1.7 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ใน ระบบโมบายล์แอพพร้อมใช้ และ template ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำ หรือนำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

1.8 เนื่องจากระบบโมบายล์แอพพร้อมใช้ template และการออกแบบองค์ประกอบของโมบายล์แอพนั้น ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการ ดังนั้นผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงข้อความ powered by Shappy ด้านล่างบริเวณเมนูด้านข้างภายในแอพ (sidebar menu)

1.9 ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายที่จะจัดทำฟังก์ชั่น หรือปรับแต่งการใช้งานภายในแอพให้เป็นการเฉพาะแก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งปกติการจัดทำโปรแกรมเป็นการเฉพาะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เรียกว่า การจ้างจัดทำโมบายล์แอพแบบ Tailor made ดังนั้นผู้ให้บริการจึงจะพัฒนาระบบการจัดทำโมบายล์แอพให้มีฟังก์ชั่นที่มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นในการใช้งาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของผู้ใช้บริการทุกท่าน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกคำแนะนำมาปรับปรุงบริการต่อไป

 

1.10 ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของบริการโมบายล์แอพพร้อมใช้ที่ผู้ให้บริการมีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ shappy.me และผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ ผู้ใช้บริการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นในอนาคตของฟังก์ชั่นต่างๆภายในระบบ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องของการเพิ่มลดฟังก์ชั่น การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของโมบายล์แอพ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ

 

2. การใช้บริการ และระยะเวลาของแพคเกจ

2.1 การพิจารณาโมบายล์แอพของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรจุอยู่ใน App Store และ Play Store จะขึ้นอยู่กับทาง Apple และ Google เป็นสำคัญ โดยอาจมีเหตุผลในการปฎิเสธโมบายล์แอพนั้นจากสาเหตุต่างๆ เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ ลักษณะเนื้อหาภายในแอพ ประเภทธุรกิจ และอื่นๆ โดยทางผู้ให้บริการไม่รับประกันกรณีแอพของท่านถูกปฎิเสธจากทาง Apple และ Google

 

2.2 ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาลงไว้ในโมบายล์แอพนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้อื่น

 

2.3 ข้อมูลและเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการนำมาลงไว้ในโมบายล์แอพนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหากพบว่ามีเกิดขึ้น ทางผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้นๆออกไป หรือนำโมบายล์แอพของผู้ใช้บริการลงจาก App Store และ Play Store จนกว่าจะได้รับการแก้ไข

 

2.4 ท่านยอมรับข้อกำหนดของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ http://home.shappy.me/policy/privacy.html

 

2.5 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

 

2.6 ระยะเวลาของแพคเกจที่ผู้ใช้บริการได้เลือกไว้ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดระบบการสร้างแอพ (Shappy Web Admin) ซึ่งมีการส่ง username และ password ให้ทางอีเมล (ในครั้งแรกที่เริ่มใช้บริการ ระบบจะเพิ่มระยะเวลาของแพคเกจที่เลือกไว้ให้ 15 วัน เพื่อใช้เป็นระยะเวลาในการใส่ข้อมูล)

 

3. การต่ออายุแพคเกจ และการยกเลิกบริการ

3.1 ผู้ให้บริการจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปให้ผู้ใช้บริการทราบว่าแพคเกจที่ใช้อยู่กำลังจะหมดอายุ ทั้งทางอีเมล และแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ โดยที่หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะต่ออายุของแพคเกจ สามารถแจ้งมายังผู้ใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนแพคเกจที่ใช้อยู่จะหมดอายุ

 

3.2 หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาอายุของแพคเกจที่ใช้บริการอยู่ภายในเวลาที่กำหนดไว้  ณ วันครบกำหนดอายุของแพคเกจ จะถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการให้บริการ และทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการออกจาก App Store และ Play Store ภายใน 1 เดือน หลังจากวันครบกำหนดอายุแพคเกจของผู้ใช้บริการ

 

3.3 หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าสู่โมบายล์แอพและระบบการจัดการโมบายล์แอพบนเว็บไซต์ได้อีก และผู้ให้บริการจะลบข้อมูลภายในโมบายล์แอพทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของผู้ให้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เองต่อได้

 

4. เกี่ยวกับระบบ

4.1 ผู้ให้บริการพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีความเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะมีขึ้น

 

4.2 ผู้ใช้บริการจะต้องสำรอง หรือเก็บข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการเอง เพื่อให้หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้ภายในโมบายล์แอพ หรือภายในระบบได้สูญหายไป ผู้ใช้บริการจะได้สามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ไว้ในระบบโมบายล์แอพพร้อมใช้ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการไม่ให้สูญหาย

 

4.3 ผู้ให้บริการได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ ในกรณีที่เกิดเหตุความเสียหายกรณีร้ายแรง ผู้ให้บริการยังสามารถนำข้อมูลที่ Backup เก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการ Backup สมบูรณ์ ผู้ให้บริการได้พัฒนาปรับปรุงระบบการ Backup อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามทางผู้ให้บริการไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

 

5. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

5.1 ผู้ใช้บริการ Shappy Enterprise App ยอมรับและเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขของการให้บริการ Shappy Enterprise App ทั้งหมดนี้แล้ว

 

5.2 ผู้ให้บริการจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ www.shappy.me หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการโมบายล์แอพบนเว็บไซต์ โดยผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

 

5.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการที่ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของผู้ให้บริการ